СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Алба хаагчдын дунд 2020-2021 онд зохион байгуулах чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу Орхон аймгийн Тагнуулын газрын мэдээллийн аюулгүй байдал  хариуцсан ажилтан, ахмад Б.Үүрийнцолмон  “Мэдээллийн аюулгүй байдал, технолги ашиглалт”,” Кибер халдлага” сэдвээр, Монголын хорих нөхөрлөлийн байгууллагын багш Б.Дэлгэрмаа, С.Отгонсүрэн нар “Ажлын байрны стресс хэрхэн гарах бууруулах”, “Стресс үүсэх хүчин зүйлүүд” сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа.

Back to top button