СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх  ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Д.Батбаяр, Насан туршийн боловсролын төвийн багш Б.Энхзул нар зан үйлээ засах албадлагын арга хэмжээ авагдсан 21 этгээдэд “ Ажлын байрны ёс зүй” сэдвээр 90 минутын сургалт зохион явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button