Орхон аймаг дахь ШШГГазраас дараах төлбөр төлөгч нарыг эрэн сурвалжилж байна.

2019,10,14 зураг 2019 10 15 02 001 2019 10 15 03 001 2019 10 15 04 001 2019 10 15 05 001 2019 10 15 06 001