Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.

            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/54 дүгээр тушаалаар батлагдсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт Орхон аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба-Хорих 437 дугаар ангид 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна. Сургалтад нийт алба хаагчид  маш идэвхтэй сайн  оролцлоо

20170517_10400820170517_102539

Mirroring montana’s undertaking to target high-poverty schools, north dakota has focused its push on lowering dropout rates and boosting parental https://buyresearchpapers.net/ involvement.