Шийдвэр гүйцэтгэх тасгаас шийдвэр гүйцэтгэгч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулав.

22222Шийдвэр гүйцэтгэгч нарын зөвлөгөөнөөр тус албаны шийдвэр гүйцэтгэгч нарын ажлыг эрчимжүүлж шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх, эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд шинээр гарсан хууль, журам, албан даалгаварыг хэрэгжүүлэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлүүлэх, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.