ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОЙРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар “Шийдвэр гүйцэтгэлийн тойргийн харьяалалд нэмэлт, өөрчлөлт”  орсонтой холбогдуулан Албаны даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг томилогдон гүйцэтгэх баримт бичгийг тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч нэг бүрд  жагсаалтаар  хүлээлгэн өглөө.

 

He taught https://order-essay-online.net/ leadership classes at west point and is republican gov.