Удирдах алба хаагчид

  1. 1991-1992 îíä õîøóó÷ Ä.Áàò÷óëóóí /Óâñ àéìàã/
  2. 1992-1999 îíä õóðàíäàà Ö.̺íõæàðãàë /Óëààíáààòàð õîò/
  3. 1999-2003 îíä õóðàíäàà Â.Õîñáàÿð /Óëààíáààòàð õîò/
  4. 2003-2009 îíä õóðàíäàà Æ.Ýíõòàéâàí /Áóëãàí àéìàã/
  5. 2009 îíîîñ õóðàíäàà Ì.Àðèóíáîëä  /Óëààíáààòàð õîò/ íàð òóñ òóñ   óäèðäàæ  áàéëàà.