Сургалт зохион явууллаа.

Нийгмийн ажилтан, дэслэгч Б.Мөнхзул, Насан туршийн боловсролын төвийн  ёс зүй зан суртахууны багш Т.Мөнхчимэг  нар хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажлын хүрээнд зан үйл засах хөдөлмөрлөх дадал олгох оролцогч нарт  “Өөртөө итгэх итгэл” сэдвээр сургалт зохион явууллаа.IMG_0332IMG_0333