СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

Тус газрын хяналтад 2020 оны 01 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар албадлагын арга хэмжээ авагдаж, зан үйл засах сургалтад хамрагдах үүрэг хүлээсэн нийт насанд хүрсэн 18 этгээдэд батлагдсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Д.Батбаяр “Олны танил хүмүүсийн ололт, амжилт”сэдвээр заан явууллаа.                                                                                                                                        20191220_111507 20200115_111544