Сургалт зохион байгуулагдлаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд зохион байгуулагддаг албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  “Жагсаалын үндсэн үйл аж29138896_177919986349156_675400910_n 29345049_177920173015804_592337852_nиллагаа”,” “Цэргийн байр зүйн мэдлэг олгох” сургалтыг зохион байгууллаа.