Орхон аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2015 оны урсгал төсвийн төлөвлөгөөнд Сангийн сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 20 ны өдрийн 133 дугаар тушаалаар өөрчилсөн зарлагын хуваарилалт

shtt1shtt2shtt3shtt4shtt5