Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2015 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

TGT 1TGT 2